DOEL EN BELEID

Doelstelling

 

De Stichting stelt zich, conform artikel 3 van haar statuten, ten doel:

 

“Het in stand houden van het vermogen  verkregen bij de instelling van de Stichting en het met de revenuen van dit vermogen behartigen van algemeen maatschappelijke belangen.”

 

Hoofdlijnen beleidsplan

 

De Stichting richt zich voornamelijk op het verlenen van financiële steun door schenkingen aan instellingen in Sri Lanka. Deze instellingen in Sri Lanka zijn werkzaam op het gebied van armoedebestrijding en sociaal economische ontwikkeling van arme bevolkingsgroepen. Als basis voor de hulp die de Stichting verstrekt geldt een langjarig hulpprogramma, dat wordt opgesteld en uitgevoerd door Berendina Development  Services (Guarantee) Ltd., Berendina Microfinance Institute (Guarantee) Ltd. en Berendina Employment Resources Center (Guarantee) Ltd. Zie ook www.berendina.org.

 

 

BESTUUR

Bestuurssamenstelling

De heer Jos van Aggelen

Voorzitter

De heer Steven Faber

Penningmeester

Mevrouw Ruth van Andel

Secretaris

De heer Jan de Witte

Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun beleidsbepalende taken geen andere beloning dan een vergoeding van de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor de uitvoerende werkzaamheden die de bestuurders naast hun bestuurswerkzaamheden verrichten, ontvangen zij een vergoeding.

De instelling heeft vier bestuursleden. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

VERSLAGEN

Staat van baten & lasten

 

Netto resultaat beleggingen:

Organisatiekosten:

Verstrekte giften en

samenhangende lasten:

 

Resultaat:

 

2016 1)

 

€ 2.533.371

 -/-  € 37.027

 

 -/-  € 1.530.573

 

€ 965.771

2017 1)

 

€ 982.983

 -/- € 56.558

 

-/- € 1.350.333

 

-/- € 423.908

1) Afgeleid uit de jaarrekening van de Stichting die is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde verslaggevingsregels

2) Prognose op basis van interne cijfers

Uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt u verwezen naar www.berendina.org.

2018 1)

 

-/- € 137.693

-/-  € 56.750

 

-/- € 1.191.036

 

-/- €  1.385.479 

 

2019 2)

 

€ 945.000

-/- €  55.000

 

-/- € 1.250.000

 

-/- € 360.000 

 

 

CONTACT

Berendina Stichting

 

RSIN/fiscaal nummer: 009236405

 

Contact gegevens:

Kingsfordweg 151

1043 GR Amsterdam

Tel: +31 (0)20 7997 906

Emailadres: info@berendinastichting.nl

 

Copyright 2013 - Berendina Stichting  |  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.